Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu z dnia 15 września 2016 roku.

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 15 września 2016 roku.

 

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

3.Omówienie korespondencji i spotkań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4. Propozycje członków Rady Sołeckiej do funduszu sołeckiego na 2017 rok.

5.Omówienie i przygotowanie Wiejskiego Zebrania w sprawie funduszu sołeckiego.

6.Dyskusja.

7.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych: Radnego Karola Wadonia, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przegłosowany.

 

W dalszej kolejności odczytał protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 25 sierpnia 2016 roku, który został przyjęty przez członków bez zastrzeżeń.

 

W kolejnym punkcie były omawiane sprawy, które miały miejsce między posiedzeniami:

-wykonano remont budynku pogrzebowego na cmentarzu (elewacja zewnętrzna, dach,
 pomieszczenie wewnątrz budynku) oraz malowanie elementów metalowych ogrodzenia
 cmentarza,

-w odpowiedzi na informację ustną dotyczącą rowów przy drogach gminnych wskazaliśmy -
 pismem do Urzędu Gminy, do Wydziału Infrastruktury Gminnej z dnia 31 sierpnia 2016 r. -
 odcinek rowu przy ul. Wesołej - ok.500 mb,

-w odpowiedzi na udzielenie informacji w sprawie zniszczonego pomnika „Wici” w centrum
 wsi- wystosowaliśmy do Urzędu Gminy pismo w dniu 2 września 2016 r.,

-w dniu 13 września 2016 r. odbyło się spotkanie sołtysów w sprawie funduszu sołeckiego,

-nie ma odpowiedzi na pismo w sprawie rowów przy drogach powiatowych,

-radny Karol Wadoń zgłosił interpelację na piśmie w sprawie potoku maleckiego.

 

Po wnikliwej analizie, aby zmieścić się w kwocie – ok.25.600zł przyjęto jednogłośnie zadanie do  funduszu sołeckiego na 2017 rok: „Wykonanie oświetlenia na ulicy Kościelnej odcinek od ulicy Źródlanej do granicy z Nową Wsią”.

Za wykonaniem w/w zadania przemawia brak chodnika obok drogi. A kwota, którą mamy do dyspozycji nie wystarcza na położenie chodnika, dlatego zdecydowano o oświetleniu. Jest to trasa, z której korzystają dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum, mieszkańcy chodzą do kościoła, często spacerują oraz poruszają się na rowerach co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa przy braku oświetlenia.

 

Omówiono przygotowania do Zebrania Wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego.

Na prowadzącego Rada Sołecka proponuje Romana Olejarza, a na sekretarza Grażynę Sokół.
W dyskusji wrócono do sprawy wykonania projektu odcinka drogi na ulicy Świętojańskiej od OSP do mostu na ulicy Stawowej .W/w projekt jest w trakcie realizacji.

Z uwagi na wykorzystanie w całości środków do dyspozycji Rady Sołeckiej z rezerwy ogólnej na dokończenie remontu figury św. Jana Kantego, nie będzie organizowany Dzień Seniora w bieżącym roku przez Radę Sołecką.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Grażyna Sokół