Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malca z dnia 8 lipca 2019 roku

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malca z dnia 8 lipca 2019 roku

Posiedzenie Rady Sołeckiej wraz z przedstawicielami organizacji społecznych działających
w sołectwie.


Program posiedzenia:
1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji
Rewizyjnej.
2.Przedstawienie aktualnych zadań wykonanych w ostatnim okresie.
3.Ustalenie propozycji do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
4.Dyskusja i zakończenie.
Posiedzenie Rady Sołeckiej rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych
przedstawicieli organizacji społecznych działających na terenie Sołectwa Malec: Koło
Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora „Wrzos”, Ochotniczą Straż Pożarną, Ludowy Klub
Sportowy, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.
Przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.
Następnie sołtys omówił działania wykonane w ostatnim okresie.
-27.06.2019 roku zakończono remont budynku gospodarczego w parku wiejskim z Budżetu
Obywatelskiego,
-01.07.2019 roku rozpoczęto remont drogi powiatowej ul. Świętojańska-Stawowa + chodnik,
-wykonanie kłosa na placu Młodzieży Wiejskiej (należą się podziękowania dla Pana
Bolesława
Paw, który przy pomocy Związku Młodzieży Wiejskiej wykonał prace związane z kłosem),
-odbyła się wizja lokalna mostka na potoku Maleckim (planowany termin remontu jesień
2019-
wiosna 2020),
-rozpoczęto remont alejki na cmentarzu,
-koszenie wałów (planowany termin do 20 lipca).
Propozycje przedstawicieli społecznych do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
Kwota jaką dysponujemy to 41.340 zł.
Rada Sołecka zaproponowała wykonanie placu zabaw z siłownią zewnętrzną w parku
wiejskim.
KGW, Klub Seniora, LKS, Komisja Rewizyjna oraz przedstawiciele PSL poparli ten pomysł.
OSP natomiast zaproponowało zakup samochodu lekkiego do straży, gdyż poprzedni jest już
porządnie wysłużony.
Podczas dyskusji ustalono, że w przyszłym roku Budżet Obywatelski i Fundusz Sołecki na
2021 rok zostanie przeznaczony na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego do
Ochotniczej Staży Pożarnej.
Natomiast propozycja wykonania placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną pozostaje jako
propozycja do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Na tym posiedzenie zakończono.