Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu z dnia 21 czerwca 2019 roku

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu z dnia 21 czerwca 2019 roku

Program posiedzenia:


1.Rozpoczęcie i przywitanie członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.
2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 21 marca 2019 roku.
3.Omówienie pism, korespondencji oraz działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.
4.Omówienie wniosków z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Malec z dnia 14 kwietnia 2019
roku.
5.Omówienie propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok i zorganizowanie
spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych wsi Malec.
6.Dyskusja, wolne wnioski i zakończenie.

Posiedzenie Rady Sołeckiej rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając członków Rady
Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.
Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.
W dalszej części sołtys odczytał protokół z posiedzenia z 21 marca 2019 roku, który został
przyjęty bez zmian.
Przechodząc do następnego punktu programu sołtys omówił treść pism i działań między
posiedzeniami Rady Sołeckiej.
-odbyło się kilka spotkań przedstawicieli Gminy Kęty (wiceburmistrza Pana Rafała Ficonia
i dyrektora wydziału Gospodarki Nieruchomości Pana Józefa Dziedzica), przedstawicieli
naszej wsi (Pani Marceli Kasperek i Pani Marii Kasperek), a także projektanta w sprawie
remontu kuchni w Domu Ludowym. W trakcie jest wykonanie projektu i realizacja.
-na ukończeniu jest remont budynku gospodarczego LKS Malec,
-został wykonany projekt remontu alejki na cmentarzu, rozstrzygnięto przetarg i prace będą
wykonane,
-03.06.2019 roku w przetargu wyłoniono wykonawcę zadania na wykonanie drogi
powiatowej Świętojańska-Stawowa + chodnik,
-interwencja w Starostwie w sprawie udrożnienia rowów przy drogach powiatowych po
ulewach w miesiącu maju,
-interwencja w sprawie drzew obok cmentarza,
-interwencja w sprawie naprawy pobocza ul. Kościelna obok P.Dudzic oraz zjazdu z mostu na
Macoche,
-naprawa chodnika po wycieku wody ul. Świętojańska i usunięcie ziemi z posesji nr 60,
-naprawa wraz z malowaniem bariery mostu na potoku Maleckim ul.Stawowa,
-wystosowano pismo do Wód Polskich w sprawie odmulenia potoku Maleckiego pod Jazem,
pod mostami na ul. Kazimierza Jędrzejowskiego i Stawowej, uruchomienie klapy oraz
wykoszenie brzegów potoku od obiektów LKS do Jazu przy Domu Ludowym,
-interwencja u dyrektora GZOZ Kęty w sprawie wyczyszczenia rynien i dachu Ośrodka
Zdrowia w Malcu,

-zostało zawarte porozumienie z Urzędem Gminy Kęty w sprawie koszenia placu przed
szkołą
i parkingu obok kładki na potoku Maleckim, obecnie prace te wykonuje gospodarz Domu
Ludowego z widocznym skutkiem, również z własnej inicjatywy pomalował dolną część
elewacji Domu Ludowego - strona wschodnia oraz wymienił kasetony na suficie w sali,
-w najbliższym czasie ma być sprawdzony stan techniczny kładki przez pracowników Urzędu
Gminy,
-została naprawiona w trybie natychmiastowym droga gminna obok posesji ul.Kościelna 27
na długości 40 mb,
-również ma być wymieniony przepust na długości 650 mb na wjeździe od ul. Kościelnej do
ul.Źródlanej po zalaniu rowu i wybudowane lekkie wzniesienie, aby woda po intensywnych
opadach spływała, a nie zalewała przyległych posesji,
-Urząd Gminy zlecił Wodociągom przepchanie rowu niedrożnego na ul.Wesoła 2,
-po interwencji sołtysa pracownik Urzędu Gminy zgłosił Wodociągom doprowadzenie drogi
bocznej na ul. Por.Jasieńkiego (70 mb) do pierwotnego stanu po podłączaniu wody do działki
budowlanej,
-sprawa przejścia niebezpiecznego na ul. Kazimierza Jędrzejowskiego – planowanie
wykonanie w roku bieżącym,
-w parku wiejskim wymieniono dziurawe wkłady do koszy na śmieci,
-podziękowanie od Rady Sołeckiej dla państwa Hankus za uporządkowanie skarpy przy ul.
Lipowa z krzaków i chaszczy, które dawały zły wizerunek dla sąsiedztwa zabytkowego
krzyża z wizerunkiem Chrystusa.
Omówiono propozycje do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok i ustalono spotkanie
z organizacjami na 8 lipca 2019 roku.
W wolnych wnioskach:
-prośba o interwencję, ponieważ na nowym rondzie na Maleckiej, od wjazdu od strony Malcu
do wyjazdu na Oświęcim, po ulewach tworzy się wielka kałuża,
-jak również na przystanku obok P.Halskiej stoi woda.

Na tym posiedzenie zakończono.